Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek Solo Inschrijfformulier

Proficiat, uw patiënt heeft voor de Accu-Chek Solo micropomp gekozen. Wij kijken er enorm naar uit om jullie hierbij te ondersteunen.

 

Gelieve het onderstaande formulier volledig in te vullen in naam van de patiënt.

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

2. ZIEKENHUISINFORMATIE

3. PRODUCTINFORMATIE

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door Roche Diagnostics Belgium NV, met hoofdkantoor in Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, om de ge bruikers diensten en commerciële promoties te ondersteunen en te leveren. Roche is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens persoonlijk in de zin van de Belgische en Europese regelgeving, meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (of elke andere wet die deze wijzigt of vervangt), de koninklijke uitvoeringsbesluiten en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (" AVG '). De DPO van Roche Diagnostics Belgium kan gecontacteerd worden op het volgende e-mailadres: [email protected]. U kunt uw gegevens op elk mo ment raadplegen en laten aanpassen op het nummer 0800 93 626. Ons vertrouwelijkheidsbeleid vindt u op de website www.accu-chek.be of op 0800 93 626. Roche Diagnostics BELGIUM NV/SA

Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care en de lokale Roche-entiteit (Roche Diagnostics Belgium N.V.) zullen uw gegevens gebruiken om uw verzoeken te beantwoorden, producten en diensten te leveren en om uw unieke klant-ID aan te maken. Houd er rekening mee dat de informatie die u ons verstrekt informatie over uw gezondheidstoestand kan onthullen. Meer informatie (bijv. over het bewaren en delen van uw gegevens) en uw rechten als betrokkene vindt u in onze privacyverklaring. Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst kunt intrekken door contact op te nemen met [email protected] of [email protected]. Meer informatie over Roche Diabetes Care in België is beschikbaar op uw accu-chek-website https://www.accu-chek.be/nl

Door toestemming te geven, ontvangt u gepersonaliseerde e-mails van Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care (Zwitserland) en Roche Diagnostics België over producten, enquêtes en diabetesbeheer of evenementen. U stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van gegevens die eventueel gezondheidsgegevens bevatten met het oog op het automatisch aanpassen en verzenden van e-mails. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

De verwerkersverantwoordelijke is Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care - 4052 Basel, Zwitserland, die optreedt als het moederbedrijf van filialen die betrokken zijn bij de divisie diabeteszorg. In het geval dat uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("EU") 2016/679 ("AVG") vallen, is de EU-vertegenwoordiger Roche Privacy GmbH, Emil-Barell-Str. 1, 79639 Grenzach-Wyhlen. Het lokale filiaal in uw land (Roche Diagnostics Belgium) kan worden beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke voor zover het deelneemt aan de hieronder beschreven activiteiten (meer informatie over het filiaal van Roche in uw land is beschikbaar op uw accu-chek website https://www.accu-chek.be/nl. We sturen u marketing e-mails op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze bewerking en we bewaren uw gegevens zolang we interacties met u onderhouden en niet meer dan drie jaar na het laatste contact. Door verder te gaan, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van gegevens die uw gezondheidsgegevens kunnen bevatten met het doel om e-mails automatisch op maat te maken en te verzenden. We kunnen uw gegevens delen met de gelieerde ondernemingen van Roche en met dienstverleners voor zover dit nodig is voor dit doel, wat een overdracht kan inhouden in een geografische regio die andere privacyverplichtingen oplegt dan uw land van herkomst. In dit geval garandeert onze overeenkomst dat binnen de Roche-groep de juiste maatregelen zijn getroffen voor interne gegevensoverdracht en we implementeren ook passende contractuele waarborgen en maatregelen met onze dienstverleners. Om uw rechten uit te oefenen (van toegang, rectificatie, beperking, bezwaar, wissing of overdraagbaarheid), kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of [email protected]. U heeft ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit van uw land van verblijf.